Tin tức chung

Hình của TTCNTT FTU
Hỗ trợ
Bởi TTCNTT FTU - Friday, 2 June 2017, 5:40 AM
 

 Soạn email với nội dung:

Kính gửi: Ban Hỗ trợ Học trực tuyến

- Họ và tên: ..... - Mã sinh viên: ..... - Trường/hoặc Khoa: .....

- Địa chỉ email: .... - SĐT: ....

- Nội dung cần hỗ trợ: .....

Liên hệ:

1. Hoàng Anh Đức - 0906289595
Email: ducha@ftu.edu.vn

2. Vũ Quốc Lễ - 0977234523
Email: levq@ftu.edu.vn